Elinorr – elnätbolag i samverkan

Elinorr är en förening för elnätsbolag i södra/mellersta Norrland och Dalarna som samverkar för
att möta framtida utmaningar inom branschen. Genom samarbete, stordriftsfördelar och
kompetensförsörjning erbjuder Elinorr medlemmarna möjlighet att enkelt och i god tid möta de
nya kraven och utmaningarna från nationella och framför allt europeiska lagstiftningar, samt
anpassa verksamheten i samma grad.


Elinorrs omvärldsbevakning, påverkansarbete och kapacitet att hitta gemensamma lösningar
möjliggör för medlemmarna att bibehålla kompetensen, och organisatorisk utveckling. På det
sättet bidrar Elinorr till utveckling av den lokala samhällsnyttan och har fokus på tillförlitlighet,
leveranssäkerhet, hållbarhet, men först och främst på elnätskunden.


Elinorrs syfte är att utveckla medlemmarnas kompetens och förmåga att möta
elnätsbranschens framtida utmaningar. Vi skapar effektiva arbetsgrupper som formas efter
medlemmarnas behov.


Elinorr verkar främst lokalt men deltar även i den nationella och europeiska samhällsdebatten.


Samverkan

Genom samverkan mellan medarbetarna inom våra medlemsföretag skapar vi ett naturligt utbyte av erfarenheter och effektiv resursnytta. Synergierna säkrar medlemsföretagens leveranssäkerhet, minskar våra risker, ökar vår kompetens och minskar vår miljöpåverkan – allt för att säkra vår långsiktiga lönsamhet.

Påverkansarbete

Genom medlemskap i CEDEC, en europeisk branschorganisation för lokala och regionala energibolag samt ett proaktivt deltagande i den europeiska associationen för nätbolag EU DSO* Entity bedriver Elinorr ett mycket framgångsrikt påverkansarbete på EU-nivå.

Elinorr ägnar sig åt det proaktiva arbetet på EU-nivå då fåtalet andra svenska energibolag ägnar sig åt det. Med arbetet kan Elinorr framföra specifika behov i de stora frågorna som berör vår bransch och våra verksamheter och därigenom ha stor påverkan på det beslut som tas av den europeiska lagstiftaren. Detta arbete genererar att små lokala elnätbolag kan fortsatt bedriva sin verksamhet.

Kompetensförsörjning

Elinorr arbetar med kompetensförsörjning genom att dela information och resurser mellan medlemsföretagen. Inom Elinorr finns arbetsgrupper med samlad spetskompetens efter medlemmarnas behov. Arbetsgrupperna bidrar till en ökad kompetensförsörjning, omvärldsbevakning och utbildningsbehov. Elinorr samordnar relevanta utbildningar som medlemsföretagen kan ta del av. Exempelvis för att förstå nya krav eller bemöta framtidens behov. Elinorr erbjuder även juridiktjänster, som ger medlemsföretagen snabb tillgång för anpassad expertkompetens inom juridik, reglering och regelefterlevnad.

Stordriftsfördelar

Elinorr – en möjliggörare för gemensamma lösningar

Genom samverkan inom Elinorrs medlemsföretag, kan stordriftsfördelar erhållas. Tillsammans erhåller vi resursbesparingar, ekonomiska vinningar och utökad kunskap.

Inom Elinorr utför vi gemensamma upphandlingar, samarbetar kring forskning, engagerar oss internationellt och arbetar tillsammans i arbetsgrupper inom olika områden.

Vi samlar de rätta kompetenserna från medlemsföretagen som omvärldsbevakar, analyserar, tolkar nya krav och lagar, löser komplexa uppgifter och arbetar fram en gemensam lösning som är applicerbar på alla medlemsföretag.

På det här sättet möter vi effektivt nya krav och förändrade regelverk utan att belasta kunderna med ökade kostnader. Medlemsbolagen besparar tid och resurser samtidigt som de även kan ta del av ett annat medlemsbolags kunskaper och spetskompetenser.

Stordriftsfördelarna ger medlemsföretagen en bättre ekonomisk förutsättning att fortsätta vara nära kunderna – med lokala marknader och egna huvudkontor.

Samhällsnytta

Helhetsperspektiv och samhällsnytta står alltid i fokus för Elinorrs samtliga medlemsbolag som försäkrar året runt tillförlitlig leverans av el till ca 300 000 hushåll och företag. Elinorr och våra medlemsbolag följer samhällsutvecklingen på nära håll och analyserna tar hänsyn till och inkluderar nya behov och förutsättningar. Föreningens medlemmar möjliggör ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle via driftsäkra elnät med hög tillgänglighet samt nya affärsmodeller med teknik som möter upp kundernas behov för att skapa större nytta på lokalnivå.

Hållbarhet

Elinorr arbetar med hållbarhet genom att förvalta det arv vi fått och ta hand om det till kommande generationer. Våra medlemmar är möjliggörare till att uppnå ett fossilfritt samhälle genom att bidra med el-infrastruktur i hela landet. Elinorr bidrar med att utmana och påverka det vardagliga arbetet för att långsiktigt nå målen att minska utsläppen, bygga upp ett långsiktigt hållbart samhälle och skapa möjligheter för våra medarbetare.


Vi påverkar genom medlemskap i CEDEC – en europeisk branschorganisation för 1500 lokala och regionala el- och energibolag. Medlemskapet ger oss förutsättningar som är svåra att hitta på andra håll i landet. Vi har möjlighet att påverka beslut och framföra specifika behov i de stora frågor som berör vår bransch och våra verksamheter.

Vi påverkar genom finansiering i Energiforsk – ett forskningsföretag med projekt inom el. Med vår finansiering kan vi påverka vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs inom elområdet.

Medlemmar i Elinorr